Birou Executor Judecătoresc Magyari Szabolcs


Biroul Executorului Judecătoresc Magyari Szabolcs este competent să efectueze acte de executare silită în circumscripţia Curţii de Apel Tîrgu Mureş, adică în judeţele Mureş şi Harghita. Executorul judecătoresc Magyari Szabolcs este membru cu drepturi depline al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Tîrgu Mureş, fiind numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 580/C/17.02.2012.
Biroul Executorului Judecătoresc Magyari Szabolcs a fost înregistrat la poziţia nr. 752/2012 din Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Tg-Mureş.

Experiența executorului judecătoresc în domeniul juridic a început în anul 2005. În perioada 2005-2008 a activat ca și consilier juridic, specializat pe recuperarea creanțelor, urmând ca în perioada 2008-2012 ca și executor bancar. Experiența acumulată în perioada 2005-2012 a făcut posibilă înțelegerea mai aprofundată a necesităților creditorilor în acest domeniu complex al recuperării datoriilor. De asemenea, experiența acumulată ca și consilier juridic și de executor bancar a fost folosită încă din momentul deschiderii biroului astfel încât creditorii să fie cât mai bine informați atât anterior demarării procedurii de executare silită cu privire la toată procedura la care urmează să apeleze, la modalitățile de executare, la posibilitățile care le sunt asigurate din punct de vedere legal, cât și ulterior, pe parcursul executării silite, a punerii la dispoziția acestora a tuturor informațiilor din dosar, în termen cât mai scurt posibil. De asemenea biroul pune mare accent pe comunicarea deschisă și directă, astfel încât creditorii să cunoască exact etapa procedurală în care se află dosarul și să poată urmării repespectarea pașilor stabiliți de comun acord cu executorul judecătoresc. Astfel se asigură permanent atât transparența procedurii, cât și evitarea întârzierilor în luarea măsurilor care se impun în diferitele stadii de executare.

Magyari Szabolcs
Executor judecătoresc
Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Tîrgu Mureş

ATRIBUȚII

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 1. Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

  Executări directe
  • Evacuări
  • Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • Vizitarea minorului
  • Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.

  Executări indirecte
  • Urmărirea mobiliară a creanţelor
  • Urmărirea imobiliară a creanţelor
  • Popriri

 2. Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
 3. Comunicarea actelor de procedură
 4. Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe
 5. Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească
 6. Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă
 7. Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă
 8. Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz
 9. Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale
 10. Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc

ACTE NECESARE

ACTE NECESARE PENTRU DECLANŞAREA PROCEDURII DE EXECUTARE SILITĂ

 1. cerere executare silită în două exemplare - în conformitate cu prevederile art. 664 (3) Cod de procedură civilă va conține obligatoriu următoarele:
  • numele, prenumele și domiciliul, sau după caz denumirea și sediul creditoarei și debitorului;
  • bunul sau după caz felul prestației datorate cu indicarea titlului executoriu;
  • modalitățile de executare solicitate de către creditor.
 2. titlu executoriu în original – temeiul executării silite (ex. hotărâre judecătorească, hotărâre arbitrală, bilet la ordin, filă CEC, contract de împrumut, contract de credit, contract de fidejusiune, contract de leasing, contract de asistenţă juridică, etc.)
 3. copii după titlul executoriu în funcţie de numărul debitorilor şi a formelor de executare solicitate (se va stabili împreună cu executorul judecătoresc)
 4. taxa judiciară de timbru în valoare de 20,00 lei *
 5. copie carte de identitate creditor sau copie certificat de înregistrare la Registrul Comerţului pentru societăţi
 6. dovezi privind cheltuielile de executare suportate de către creditor (chitanţe, facturi etc.). În lipsa documentelor justificative, precum și a dovezilor care atestă efectiv suportarea cheltuielilor de către creditor, aceste sume nu vor fi luate în considerare și nu vor putea fi recuperate în cursul executării silite.
 7. dovada achitării avansului de onorar şi a cheltuielilor de executare (se stabileşte împreună cu executorul judecătoresc) **
 8. contul creditorului în care urmează să fie virate sumele de bani recuperate prin executare.
 9. orice informaţii considerate utile soluţionării dosarului.

ACTE NECESARE PENTRU COMUNICAREA UNEI NOTIFICĂRI

 1. cerere comunicare a notificării în două exemplare
 2. notificare în trei exemplare
 3. eventualele anexe la notificare în două exemplare
 4. dovada achitării onorariului


* taxa judiciară de timbru se achită prin virament, Beneficiar: Primăria Tîrgu Mureş, CIF: 4322823, cont nr. RO76TREZ47621070203XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu Mureş.
** onorariul executorului judecătoresc se achită prin virament în contul executorului judecătoresc: Beneficiar: B.E.J. MAGYARI SZABOLCS, CIF: RO 29897347, cont: RO36 BREL 0002 0006 3595 0100 (LEI) – acest cont se folosește exclusiv pentru achitarea onorariului și a cheltuielilor ocazionate de executarea silită, avansate de către creditor.


DESCĂRCARE ACTE NECESARE

MODEL CERERE de executare silita - PERSOANE JURIDICE
MODEL CERERE de executare silita - PERSOANE FIZICE
MODEL CERERE de notificare - PERSOANE JURIDICE
MODEL CERERE de notificare - PERSOANE FIZICE

Observații: modelele sunt orientative, menite să vină în sprijinul Dumneavoastră și recomandăm modificarea lor, acolo unde este cazul. Completarea și înregistrarea actelor produc efecte juridice astfel încât anterior înregistrării lor la sediul biroului nostru vă recomandăm să vă consultați cu un avocat și să modificați cererile, unde este cazul, în funcție de situația Dumneavoastră și a recomandărilor primite.

ONORAR ȘI CHELTUIELI DE EXECUTARE

ONORARIUL

În momentul înregistrării unei cereri de executare silită, creditorul va înainta un avans de onorar, stabilit de comun acord, urmând ca diferenţa de onorar să fie recuperată de către executor de la debitor. Creditorului i se va recupera avansul de onorar înaintat, precum şi orice alte cheltuieli de executare silită ocazionate. În cazul în care nu mai există posibilitate legală de recuperare a debitului şi se va întocmi procesul verbal de insolvabilitate, creditorul nu trebuie să achite diferenţa de onorar.

Onorariul practicat de Biroul Executorului Magyari Szabolcs diferă în funcţie de complexitatea dosarului de executare, de obiectul dosarului, dar şi de durata procedurii de executare silită. În toate cazurile onorariul va respecta limitele prevăzute prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2550/2006, privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, modificat prin Ordinul nr. 2561/30.07.2012.

CHELTUIELILE DE EXECUTARE

În conformitate cu prevederile art. 670 al. (1) Cod de Procedura Civilă, - partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activitățile dispuse din oficiu cheltuielile se avansează de către creditor.

Cheltuielile de executare silită ocazionate de efectuarea executării silite vor fi avansate de către creditor în momentul înregistrării cererii de executare silită, separat de onorariul executorului. Cheltuielile se vor stabili de comun acord între executor și creditor, pentru fiecare caz în parte, în funcţie de demersurile concrete care urmează să fie efectuate, cu respectarea prevederilor legale referitoare la cheltuielile de executare silită, prevăzute de Statutul UNEJ. Aceste sume sunt în sarcina debitorului, adică se vor recupera de la acesta.

LICITAȚII

PARTICIPAREA LA LICITAȚIE

Poate participa la licitație, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitatea deplină de exercițiu precum și capacitatea să dobândească bunul ce se vinde, conform art. 843 alin. (1) C.pr.civ.
Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse!
Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitație sunt obligate, cel mai târziu în ziua premergătoare licitației (cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere al licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației):

 1. să depună la Libra Internet Bank, la dispoziția executorului judecătoresc, o GARANȚIE DE PARTICIPARE reprezentând 10% din prețul de începere al licitației pentru termenul respectiv, urmând ca după adjudecare, executorul la cerere să dispună restituirea garanțiilor depuse de ceilalți participanți;
 2. să formuleze și să depună o OFERTĂ DE CUMPĂRARE, în condițiile de mai jos:
  • cu menționarea prețului oferit și condițiile de plată,
  • însoțită de dovada depunerii sau consemnării garanției de participare (dovada se face cu recipisa de consemnare sau cu orice alt înscris admis de lege),
  • copie a B.I. / C.I. în cazul persoanelor fizice și o procură specială autentică în cazul persoanelor care vor să participe la licitație prin mandatar,
  • copie a B.I / C.I. în cazul reprezentanților persoanelor juridice însoțită de dovada reprezentării, copia certificatului constatator, copia certificatului de înregistrare la registrul comerțului și certificatului de înregistrare fiscală,
  • aprobarea prealabilă a adunării generale a acționarilor (în cazul S.A. - dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel și sub rezerva dispozițiilor art. 441 din Legea nr. 31/1990 și cu respectarea prevederilor art. 38, art. 39 și art. 115; - pentru dobândirea de către societate, într-un interval de cel mult 2 ani de la constituire sau de la autorizarea începerii activității societății, a unui bun de la un fondator ori acționar, contra unei sume sau a altor contravalori reprezentând cel puțin o zecime din valoarea capitalului social subscris: - pentru înstrăinarea / dobândirea de către administrator în nume propriu, a unor bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, (aprobarea adunării generale extraordinare); - pentru încheierea de acte juridice în numele și în contul societății de către Consiliul de administrație, respectiv directoratul, prin care să se dobândească bunuri pentru aceasta a căror valoare depașește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice).
 3. Să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop în condițiile și împreună cu actele mai sus menționate.

VÂNZAREA LA LICITAȚIE

Se face în mod public și începe prin citirea de către executor a publicației de vânzare și a ofertelor primite până la acea dată, urmând a declara adjudecatar persoana care după trei strigări succesive, la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări a oferit cel mai mare preț în condițiile prevăzute de art. 846 alin. (5) - (9) C.pr.civ.:

 1. PRIMUL TERMEN DE LICITAȚIE: prețul de pornire al licitației este cel oferit, dacă acesta este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea, iar în lipsa unei asemenea oferte, licitația va porni de la prețul de evaluare, potrivit prevederilor art. 846 alin. (5) C.pr.civ., putând a se face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de începere al licitației; în cazul în care nu este oferit prețul la care imobilul a fost evaluat vânzarea se va amâna la un alt termen, conform, art. 846 alin. (8) C.pr.civ.,
 2. AL DOILEA TERMEN DE LICITAȚIE: prețul de începere al licitației este de 75% din prețul de pornire al primei licitații, urmând ca în cazul în care nu se obține prețul de începere și există cel puțin 2 licitatori, la același termen, bunul să fie vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații; vânzarea se va face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de începere al licitației, conform dispozițiilor art. 846 alin. (8) C.pr.civ.,
 3. AL TREILEA TERMEN DE LICITAȚIE: prețul de începere al licitației este de 50% din prețul de pornire al primei licitații, urmând ca în situația în care nu se obține acest preț și există cel puțin 2 licitatori, bunul să fie vândut, la acest termen, la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanței ori a garanției; vânzarea se va face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de pornire al licitației, conform dispozițiilor art. 846 alin. (9) C.pr.civ.

PROCESUL-VERBAL DE LICITAȚIE care consemnează adjudecarea va fi notat în cartea funciară, la cererea de îndată a executorului, pe cheltuiala adjudecatarului, urmând ca în termen de o lună de la data înscrierii adjudecării, debitoarea sau terțul dobânditor, creditorii urmăritori și oricare altă persoană interesată potrivit mențiunilor din cartea funciară să poată ataca procesul-verbal de licitație pe cale de contestație la executare (ce se notează în cartea funciară la cererea contestatorului, iar în lipsă, la cererea instanței de executare, cu posibilitatea acesteia din urmă de a suspenda eliberarea sau, după caz, distribuirea sumelor rezultate din urmărirea silită a imobilului adjudecat); dacă instanța admite contestația, executorul judecătoresc va continua urmărirea de la actul desființat și va solicita din oficiu ca notarea prevăzută la alin. (1) să fie radiată, iar sumele consemnate și neeliberate sau, după caz, nedistribuite să fie restituite de îndată adjudecatarului.MODEL orientativ de cerere participare la licitație - PERSOANE JURIDICE
MODEL orientativ de cerere participare la licitație - PERSOANE FIZICE

CONTACT

str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14
540150 Tg-Mureș, jud. Mureș
(intrare vizavi de S.R.I.)

Tel: 0365-730.729
Fax: 0365-735.729
Mobil: 0748-496.226
Mail: executormures@gmail.com

Program cu publicul
luni - joi: 800 - 1600
vineri: 800 – 1500

Persoanele care au dosare pe rolul Biroului și au calitatea de debitori, pot achita sume reprezentând creanță și cheltuieli executare în contul de consemnare deschis la Libra Internet Bank:

RO09 BREL 0002 0006 3595 0101 (RON)
RO52 BREL 0002 0006 3595 0200 (EUR)
RO68 BREL 0002 0006 3595 0300 (USD)


Se vor menționa obligatoriu atât numărul dosarului cât și numele debitorului pentru care se face plata, în cazul în care nu debitorul este cel care face viramentul sau depunerea.

Debitorii care nu pot efectua depunere, întrucât nu există agenție Libra Internet Bank în localitatea de domiciliu și nu pot efectua nici virament, pot efectua depunere de numerar la orice unitate a Poștei Române, urmând să apeleze la serviciul mandat poștal, cu indicarea numărului de dosar precum și a numelui, prenumelui debitorului pentru care se face plata.
Sumele care nu vor respecta descrierea de mai sus vor fi restituite automat ca și sume neidentificate.PAGINI UTILE