Dózsa György utca 38/14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 08:00-14:00

Dózsa György utca 38/14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 08:00-14:00

A végrehajtásról

A polgári perrendtartás 622 –es cikkének értelmében “ A valamely bíróság vagy más végrehajtható jogcím határozata által megállapított kötelezettség megvalósulása saját akaratból történik.” Ez azt jelenti, hogy bármely (fizikai vagy jogi) személynek joga van szabad akaratából a rá háruló kötelezettségeket teljesíteni. Mindazonáltal akkor, ha az érintett személy visszautasítja vagy képtelen ezen kötelezettségeinek eleget tenni, a végrehajtási eljáráson keresztül lehetséges őt erre kényszeríteni. Gyakorlatilag az adós (az a személy, aki nem teljesítette a kötelezettségeit) az eljárás folytán kényszerül alávetni magát annak a kötelességének, amelyet vele szemben megítéltek.

A végrehajtással behajtható kötelezettségek

1. Egy pénzösszeg kifizetése

Az esetek nagy többségében a végrehajtás azt az eljárást jelenti, amely által a törvény képviselői – a bírósági végrehajtók –behajtják bizonyos személyek adósságait, majd azokat visszaszolgáltatják a hitelezőknek (azoknak a személyeknek, akiknek az előbbiek tartoztak). Gyakorlatilag ez egy kényszerítő eljárás, amely folytán azok a személyek, akik pénzt kölcsönöztek, vagyontárgyakat vagy szolgáltatásokat bocsájtottak mások rendelkezésére, visszaszerezhetik ezeket vagy ezek értékét.

A pénzösszegek behajtásának leggyakrabban előforduló esetei a következők:

  • A határidőre vissza nem fizetett adósságok, egy előre meghatározott ütemtervnek megfelelően (pl. Bankoktól vagy más hitelintézményektől felvett hitelek visszafizetése, magánszemélyek közti adósságok határidőre való meg nem térítése stb.)
  • Adóssághalmozás és ezek megtérítésének megtagadása vagy az arra való képtelenség (pl. Határidőre kifizetetlen rezsiszámlák -gáz, víz, szennyvíz, villanyáram, telefon, közköltség a tömbházban stb.)
  • Kártérítések, perköltségek vagy bármely olyan összeg, amelyet valamely bírósági határozat alapján ítéltek meg

2. Valamely vagyontárgy átadása vagy annak használata (pl. Kölcsönzött és vissza nem szolgáltatott kocsi, kocsi visszaszerzése a használótól a leasing szerződés alapján, lakásbérlő kilakoltatása, olyan személy kilakoltatása, aki jogtalanul foglal el egy ingatlant stb.)

3. Egy építkezés, egy ültetvény vagy valamilyen munkálat felszámolása (pl. Egy törvénytelenül felhúzott kerítés lebontása, a törvény előírásait be nem tartó épület lebontása stb.)

4. Kiskorú gyermek elhelyezése, lakhelyének megállapítása, láthatósága

5. A végrehajtási jogcím által meghatározott jogok érvényesítése

Módszerek pénzösszegek visszaszerzésére

A jogi gyakorlatban a következő olyan végrehajtási típusok léteznek, melyeknek célja a végrehajtási jogcímben meghatározott pénzösszegek visszaszerzése:

  1. Ingóságok végrehajtása

Ezen eljárás keretén belül a bírósági végrehajtó azonosítja az adós ingóságait valamint lefoglalja azokat. Amennyiben az adós továbbra sem tesz eleget kötelezettségeinek, az adott vagyontárgyakat szakértők felértékelik, majd a végrehajtó eladja őket. A vagyontárgyak eladásából származó összegeket az adósság törlesztésére használják. A törvény értelmében végrehajtható ingóságok: gépkocsik, műtárgyak, fegyverek, ékszerek és általában az adós tulajdonában lévő olyan vagyontárgyak, amelyek elmozdíthatók.

  1. Ingatlanok végrehajtása

Ezen eljárás keretén belül a bírósági végrehajtó azonosítja az adós ingatlan javait, és lefoglalja azokat. Amennyiben az adós továbbra sem tesz eleget kötelezettségeinek, az adott ingatlan vagyontárgyakat szakértők felértékelik, majd a végrehajtó eladja őket. Az ingatlanok eladásából származó összegeket az adósság törlesztésére használják. A törvény értelmében végrehajtható ingatlanok: lakás, lakóház, telek stb.

  1. Levonással történő végrehajtás

Ezen eljárás keretén belül a végrehajó azonosítja az adós jövedelmeit valamint az általa használt bankszámlákat. Végrehajtódik tehát az adós jövedelme (pl. nyugdíj, fizetés stb.) létrehozva ennek érdekében egy forrásnál való letiltást, az adós meglévő és jövőbeli lejben vagy valutában számolt pénze, amivel az illető rendelkezik a bankszámláiban, létrehozva ennek érdekében lefoglalást a banknál, illetve létrehozva foglalást bármilyen harmadik fél esetében, aki a követett adósnak pénzzel tartozik. Ez utóbbi esetben, gyakorlatilag arról a helyzetről van szó, amelyben valamely személy bármilyen formában pénzösszegekkel tartozik a végrehajtás alatt levő adósnak. Tilos a harmadik félnek az adós számára fizetni, a harmadik félnek kötelessége lévén a pénzösszeg visszatartása és annak átadása a bírósági végrehajtónak. Amennyiben a harmadik fél ezen kötelezettségét nem teljesíti, és az adósnak pénzt fizet ki, a polgári perrendtartás értelmében felelősséggel tartozik.

Az eljárás szakaszai

1. A végrehajtó szerv értesítése

Elsősorban a hitelezőnek, azaz a személynek, aki bírósági végrehajtóhoz akar folyamodni, végrehajtói jogcímmel kell rendelkeznie. A végrehajtói jogcím általában egy bírósági határozat, amely alapján az adósnak egy bizonyos kötelezettségnek kellett eleget tennie a hitelező javára. Mindazonáltal figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a bírósági határozatokon kívül létezik számos más végrehajtható jogcím is, mint például : a bírósági végrehajtó által megfogalmazott végzések és jegyzőkönyvek, közjegyző által hitelesített okiratok (pl. Kölcsön-szerződés, bérlet-szerződés stb.), bankhitel-szerződés, leasing-szerződés, csekk kifizetésének megtagadása, jogtanácsadás-szerződés valamint bármely más, törvény által elismert végrehajtói jogcím.

Abban a pillanatban, amikor a hitelező a végrehajtói jogcím birtokába jut, írásban kell kérelmeznie a végrehajtónál a végrehajtási eljárás beindítását, úgy ahogy azt a Polgári perrendtartás 664. Cikke előlátja. Végrehajtást kérelmező tájékoztató modell található itt.

A bírósági végrehajtó ellenőrzi a okiratokat, miután helyt ad a kérésnek, vagy elutasítja azt. Abban az esetben, ha helyt ad a kérésnek, a végrehajtó sürgősen továbbküldi a végrehajtói bíróságnak a végrehajtói kérés elfogadását, csatolva a hitelező által bejegyzett okiratokat.

2. A végrehajtási kérelem és jóváhagyói végzés

A bírósági végrehajtó csak akkor indíthatja el a végrehajtási eljárást, függetlenül hogy csak az adós és a kezesek ellenőrzéséről van szó, vagy konkrét végrehajtási intézkedésekről (pl. levonás, lefoglalás alkalmazása, javak értékesítése stb.) amikor megkapta a végrehajtói bíróság által kimondott jóváhagyási végzést. Gyakorlatilag ez egy olyan eljárás, amellyel a végrehajtói bíróság ellenőrzi az eljárás beindítása törvényes feltételeinek teljesülését. A Határozatot a tanácskozói kamara mondja ki, a felek beidézése nélkül, majd közlik a végrehajtónak.

3. Az adós értesítése

Abban a pillanatban, amikor a bírósági végrehajtó megkapja a végrehajtásra a jóváhagyási végzést, a Polgári perrendtartás 667. cikke értelmében kiadja és értesíti az adóst egy felszólítással. A felszólítás azt az okiratot jelenti, amellyel az adós tudomására hozzák úgy a kötelezettség jellegét (egy pénzösszeg kifizetése, egy vagyontárgy átadása stb.), mint a követelés törvényes alapját, csatolva ehhez a végrehajtói jogcímet és a jóváhagyási végzést. A felszólítás és a csatolt okiratok közlésének pillanatától kezdve, az adósnak jogában áll megfellebbezni a végrehajtást, azzal a megjegyzéssel, hogy ez a fellebbezés nem függeszti fel a végrehajtási eljárást.

4. Az ellenőrzés és a hozott intézkedések

Ez a szakasz már különbözik a hitelező által kért végrehajtás konkrét módszereitől valamint a kötelezettség jellegétől függően, ily módon a leggyakrabban előforduló helyzet példáját világítjuk meg, éspedig egy pénzösszeg kifizetésének kötelezettségét, azaz egy hitel behajtását.

Abban az esetben, ha az adós nem tesz eleget a felszólításnak, a bírósági végrehajtó meghozza a szükséges intézkedéseket, amelyekkel ellenőrzi az adós végrehajtható vagyontárgyait (ingóságokat és ingatlanokat), hogy mennyi pénzzel rendelkezik, beleértve banki betéteit, valamint a végrehajtás véghezviteléhez szükséges információkat. Ekkor megtörténik a jövedelmi források ellenőrzése is (pl. fizetés, nyugdíj, szerencsejátékokon elért nyeremények, kamat-jövedelmek stb).

A végrehajtó hivatalból az adós ingó és ingatlan vagyontárgyait hozzáférhetetlenné teszi, valamint a bankszámlát és a beérkező jövedelmeket is.

5. A vagyontárgyak értékesítése

Amennyiben az adós továbbra sem teljesíti kötelességét, nem fizeti vissza az adósság teljes összegét, és nem tud megegyezni a hitelezőjével, beindul az ingó és/vagy ingatlan vagyontárgyak elárverezésének eljárása, az adós birtokában lévő vagyontárgyaktól függően. Ezen eljárás keretén belül az első szakaszban történik a vagyontárgyak értékének megállapítása, ezután következik a vagyontárgyak nyilvános árverésen való értékesítése.

6. A pénzösszegek kiadása és a végrehajtás megszüntetése

Az intézkedések folytán behajtott pénzösszegek, attól függetlenül, hogy levonásból, a vagyontárgyak értékesítéséből, önkéntes letéteményből, egy harmadik személy befizetéséből stb. származnak, kiadódnak a hitelezőnek, egészen addig amíg teljesen sikerül behajtani úgy a teljes követett összeget, mint a végrehajtás során hozzáadódott költségeket is. A fentmaradt összegeket, amelyek a hitel teljes mértékű behajtása felett folytak be, visszaadja a végrehajtó az adósnak.

A bírósági végrehajtó visszavon minden hozott intézkedést (pl. intézkedések visszavonására: bankszámlai tiltás beszüntetése, fizetés levonásának beszüntetése, lefoglalás megszüntetése, telekkönyvből való törlés ejtése stb.) és eljárást indít a végrehajtás beszüntetésére, egy olyan végzés kiadásával, amelyet közöl az érintett felekkel és amely a közléstől számított 15 napon belül megfellebbezhető. A beszüntetésről szóló végzés tartalmazni fogja az eljárás folyamán hozott intézkedéseket, a visszaszerzett összegeket, azok kifizetési módját, a beszüntetés okát és jogalapját. A végrehajtási dossziét archiválják, és a hatályos törvények előírásainak értelmében 3 évig megőrzik. A megőrzési határidő leteltével az okiratokat megsemmisítik.

hu_HUMagyar