Dózsa György utca 38/14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 08:00-14:00

Dózsa György utca 38/14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 08:00-14:00

Oferta reală de plată

Ce înseamnă oferta reală de plată ?

În situația în care creditorul refuză să incaseze o plată sau să preia un bun de la debitor, acesta din urma fiind pus astfel în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor sale stabilite printr-un titlu executoriu, debitorul poate apela la procedura ofertei reale de plată urmată de consemnare.

Cu toate că este o situație destul rar întâlnită, procedura ofertei reale prezintă o importanță practică deosebită. În cazul în care debitorul dorește să-și îndeplinească obligația (de plată spre exemplu) însă creditorul refuză să primească plata sau a decedat și succesiunea sa face obiectul unui litigiu, practic este singura procedură prin intermediul căreia debitorul poate fi liberat de obligațiile sale constatate printr-un titlu.

Procedura transmiterii ofertei urmată de consemnațiune

Procedura poate fi declanșată numai la solicitarea scrisă a debitorului. Model orientativ de cerere găsiți itt.

La cererea de emitere a somației în cadrul ofertei reale de plată se anexează titlul executoriu în original.

În baza actelor înregistrate, executorul judecătoresc va emite o somație. Somația se comunică ambelor părți și i se pune în vedere acestora să se prezinte la executorul judecătoresc în vederea îndeplinirii obligațiilor născute din titlu. Mai concret creditorul este invitat să primească prestația ce ii revine. Somația va arăta data, ora și locul când suma sau bunul urmează să fie plătită/predată creditorului.

În funcție de decizia luată de creditor, se disting următoarele situații:

1. Creditorul se prezintă la executor la data și ora stabilită în somație și acceptă oferta. Conform art. 1008 Cod de procedură civilă, dacă creditorul primește suma sau bunul oferit, debitorul este liberat de obligația sa. Executorul judecătoresc întocmește un proces verbal în care constată acceptarea ofertei.

2. Creditorul se prezintă la executor la data și ora stabilită în somație, dar nu acceptă oferta vagy nu se prezintă la executor la data și ora stabilită în somație. Conform art. 1009 Cod de procedură civilă în aceaste situații executorul judecătoresc întocmește procesul verbal și constată împrejurările, punându-i în vedere debitorului faptul că spre a se libera de datorie poate consemna suma în contul de consemnare al executorului. Înainte de consemnarea sumei, executorul judecătoresc emite o nouă somație adresată creditorului în care va arăta ziua și ora, precum și locul unde suma se va depune. În momentul în care există dovada consemnării sumei în contul executorului judecătoresc, acesta constată printr-o încheiere dată fără citarea părților, efectuarea plății și liberarea debitorului.

În termen de 15 zile de la comunicarea încheierii, creditorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea condițiilor de validitate, de fond şi de formă ale ofertei de plată şi consemnațiunii, la Judecătoria în circumscripția căreia s-a făcut consemnarea. Hotărârea poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

Debitorul este considerat liberat la data consemnării plății, în afară de cazul în care se anulează oferta de plată şi consemnațiunea.

În baza procesului verbal sau a încheierii emise de executorul judecătoresc prin care se constată efectuată plata, cel interesat va putea cere radierea din cartea funciară sau din alte registre publice a drepturilor de ipoteca constituite în vederea garantării creanței stinse prin procedura ofertei de plată și a consemnațiunii.

hu_HUMagyar